Организирај се, бори се и победи!

ПартнериEFFAT - Европска федерација на 
синдикати од секторите земјоделство, 
прехранбена индустрија и туризам
http://www.effat.org/