Организирај се, бори се и победи!

Колективен договор за вработените во земјоделството и прехранбената индустрија

Колективен договор за вработените во земјоделството и прехранбената индустрија

Пречистен текст (Службен Весник бр. 175/15)
Превземи го текстотПретходен колективен договор
Пречистен текст (Службен Весник бр. 128/12)

Синдикатот на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија и Здруженијата за земјоделство и прехранбена индустрија на Организацијата на работодавачи на Македонија утврдија пречистен текст на Колективниот Договор за вработените од земјоделството и прехранбената индустрија на 07.07.2011 година.

Пречистениот текст на КД опфаќа:

- Општ Колективен Договор за приватниот сектор од областа на стопанството на РМ (Службен Весник бр. 88/09)

- Усогласување на Општиот Колективен Договор за приватниот сектор од областа на стопанството на РМ (Службен Весник бр. 60/10)

- Спогодба и усогласување на Општиот Колективен Договор за приватниот сектор од областа на стопанството на РМ (Службен Весник бр. 81/12)

- Спогодба за усогласување и продолжување на Колективниот Договор за вработените од земјоделството и прехранбената индустрија бр. 0101-136/1 и 0101-5 од 23.11.2010 година

- Колективен Договор за изменување и дополнување на Колективниот Договор за вработените од земјоделството и прехранбената индустрија бр. 0101-7 од 07.07.2011 година

- Спогодба за утврдување на најниска основна плата бр. 0101-13 од 10.07.2012 година


Превземи го текстот 
KD zemjodelstvo i prehrnabena (precisten tekst) 2012.pdf