Организирај се, бори се и победи!

Колективен Договор за вработените од тутунското стопанство

Колективен Договор за вработените од тутунското стопанство

Пречистен текст 2014
Превземи го текстот
Пречистен текст (Службен Весник бр. 75/12)

Организацијата на работодавачи на Република Македонија, здружение за тутунско стопанство и Синдикатот на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија - Агро Синдикат врз основа на член 162а од Колективниот Договор за изменување и дополнување на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство на Седницата одржана на 23.05.2012 година, го утврдија пречистениот текст на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство.

Пречистениот текст на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство ги опфаќа:

- Колективен Договор за вработените од тутунското стопанство (Сл. Весник на РМ бр. 135/2009)

- Спогодба за усогласување на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство бр. 0101-114/1; бр. 0101-4 од 12.10.2010 година (Сл. Весник на РМ бр. 140/2010)

- Спогодба за продолжување на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство бр. 0101-9; бр. 0101-120/1 од 07.11.2011 година (Сл. Весник на РМ бр. 161/2011)

- Колективен Договор за изменување и дополнување на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство од 23.05.2012 година


Превземи го текстот

KD za tutunsko stopanstvo-23 05 2012.pdf